Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin organizacyjny archiwum

Za??cznik nr 2 do zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM z. 6 marca 2091

 

Regulamin Organizacyjny Archiwum

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozdzia? 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Podstawa prawna dzia?ania Archiwom.

1)      ustawa z dnia 32 wrze?nia 1998 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz.385) i pó?niejszymi zmianami:

2)      ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. l73) z pó?niejszymi zmianami.

2.      Archiwum jest jednostk? organizacyjn? gromadz?c? zabezpieczaj?c? i udost?pniaj?c? dokumentacj? wszystkich” komórek organizacyjnych Uniwersytetu Warmi?sko Mazurskiego, pe?ni?c jednocze?nie zadania naukowe, dydaktyczne i us?ugowe.

3.      Archiwum stanowi ogniwo pa?stwowej sieci archiwalnej i pozostaje pod nadzorem Archiwum Pa?stwowego w Olsztynie.

4.      Archiwum nale?y do archiwów maj?cych prawo wieczystego przechowywania wytworzonych przez uczelnie materia?ów, w zwi?zku z czym pe?ni jednocze?nie funkcje archiwum wieczystego i bie??cego.

 

Rozdzia? 2

Zadania i zakres dzia?ania Archiwum

 

§ 2

 

Do zakresu dzia?ania Archiwum nale?y:

1.      Kszta?towanie i nadzór nad narastaj?cym zasobem:

1)      klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji zgodnie z obwi?zuj?cym wykazem akt,

2)      brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

2.      Przejmowanie i zabezpieczanie dokumentacji Uniwersytetu:

1)      przejmowanie uporz?dkowanych akt,

2)      przechowywanie zabezpieczanie zasobu archiwalnego.

3)      w miar? mo?liwo?ci konserwacja materia?ów archiwalnych

3.      opracowywanie i ewidencjonowanie:

1)      opracowywanie akt zgodnie s obowi?zuj?cymi przepisami archiwalnymi,

2)      ewidenocjonowanie akt.

4.      Udost?pnianie zasobu.

5.      Wspó?prace z placówkami naukowo-badawczymi.

6.      Utrzymywanie sta?ych kontaktów z Archiwum Pa?stwowym w Olsztynie.

7.      Organizowanie praktyk dla studentów specjalizacji archiwalnej.

8.      Prowadzenie prac naukowo-badawczych.

 

 

Rozdzia? 3

Zasób Archiwum

 

§ 3

 

1.      Zasób Archiwum stanowi? po??czone zasoby archiwów by?ej Akademii Rolniczo –Technicznej i by?ej Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie oraz akta powstaj?ce w Uniwersytecie Warmi?sko –Mazurskim.

2.      Archiwum gromadzi i czasowo przechowuje dokumentacj? niearchiwaln?.

3.      Archiwum mo?e gromadzi? i przechowywa? dokumentacje wytworzon? przez dzia?aj?ce w Uniwersytecie partie polityczne, zwi?zki zawodowe oraz organizacje studenckie.

 

Rozdzia? 4

Organizacja dzia?alno?ci

 

§ 4

 

1.      Archiwum jest jednostk? ogólno uczelnian? podleg?a bezpo?rednio w sprawach merytorycznych prorektorowi ds. studiów doktoranckich.

2.      W Uniwersytecie dzia?a Rada Archiwalna jako organ opiniodawczy Rektora powo?any na okres kadencji w?adz uczelnianych.

 

Rozdzia? 5

Organizacja dzia?alno?ci

 

§ 5

 

1.      archiwum prowadzi kierownik bezpo?rednio podleg?y prorektorowi ds. studiów doktoranckich a w sprawach finansowych i pracowniczych dyrektorowi administracyjnemu.

2.      Kierownik Archiwum powinien posiada? uko?czone studia wy?sze ze specjalizacj? archiwaln?.

3.      Pracownicy Archiwum pracuj? bezpo?rednio pod zwierzchnictwem kierownika archiwum.

4.      Pracownicy Archiwum powinni posiada? wykszta?cenie co najmniej ?rednie i uko?czone kursy archiwalne.

5.      Pracownicy Archiwum maj? obowi?zek sta?ej troski o bezpiecze?stwo zasobu archiwalnego.

6.      Pracowników Archiwum obowi?zuje zachowanie tajemnicy pa?stwowej i s?u?bowej.

 

Rozdzia? 6

Lokal Archiwum i jego wyposa?enie

 

§ 6

1.      Archiwum powinno by? usytuowane niedaleko jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

2.      Na lokal Archiwum sk?adaj? si?:

1)      Pomieszczenia biurowe,

2)      Magazyny archiwalne,

3)      Czytelnie s?u??ce do udost?pniania materia?ów archiwalnych.

3.      Lokal magazynów archiwalnych powinien spe?nia? nast?puj?ce warunki:

1)      By? suchy (wilgotno?? w granicach 50-60%), windy, z mo?liwo?ci? wietrzenia,

2)      Temperatura winna waha? si? w granicach 14-18 stopni C.

4.      Rega?y w magazynach nale?y ustawi? prostopadle do otworów okiennych.

5.      Magazyny powinny by? plombowane.

6.      Wst?p do magazynów maja tylko pracownicy Archiwum.

 

Rozdzia? 7

Maj?tek

 

§ 7

 

1.      Archiwum posiada ewidencyjnie wydzielony maj?tek. Ewidencja maj?tku prowadzona jest na podstawie przepisów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.

2.      Ewidencj? maj?tku prowadzi wyznaczony przez kierownika pracownik Archiwum.

 

Rozdzia? 8

Postanowienia ko?cowe

 

§ 8

 

1.      Zmiany regulaminu mog? by? dokonane zarz?dzeniem Rektora.

2.      Regulamin wychodzi w ?ycie  z dniem wprowadzenia zarz?dzenia Rektora.

 


Ta strona by?a odwiedzana 845 razy (w tym z UWM 19 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-31
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa